آلبالوپلو به سبک قجری

پیشتر کتاب خوراک‌های ایرانی نوشته‌ی نادرمیرزا [و همسرش] را معرفی کردم. رد شیوه‌ی پختِ بسیاری از غذاهای امروز ما در این کتاب دیده می‌شود. در این کتاب شیوه‌ی پخت آلبالوپلو چنین آمده است.

و آن، چنان باشد که آلوبالوی رسیده تخم برآرند، چون برنج جوشانیده باشند چونان که دیگر پلوها را، و گوشت بره‌ی به آب پخته فراهم آورده باشی، برنج بپالایند. زعفران و دارو [ادویه] بر آن زنند، و آلوبالوی تخم برآورده با گوشت بر میان آن نهند، و فشرده‌ی آلوبالو بر آن افشانند. خانه خدای گفت: این پلو اگر نیک خواهی استادی باید. برنج زنده پالیدن به اندازه، که اگر چنان نبوَد آلوبالو و آب آن را تباه کند که خوردن را نشاید. آن خوردنی بسیار نیکو و خوش‌مزه و گوارا است.

در این شیوه‌ی پخت، دو تفاوت نسبت به سبک پختِ امروز وجود دارد. اول این که گوشت آن آب‌پز است. در حالی که امروز گوشت قلقلی است. دوم، این که سخنی از شکر نیست. اما شاید این از سهو نویسنده باشد یا این که آن را بدیهی پنداشته و فشرده‌ی آلوبالو همان شربت آلوبالو باشد. اما یک چیز هنوز تغییر نکرده است. پختن آلوبالو‌پلو «بسیار نیکو و خوش‌مزه» است و در آوردن آلبالوپلوی خوب «استادی باید»

/ 3 نظر / 148 بازدید
مریم ه

من قبلا با روش نادر میرزا و همسرش درست نمودندی که خوشمزه شده بودندی ولی با روش شما هم پختندی وعالی شد دیگه چه حرف زدن سختی [نیشخند]

مریم ه

همه خورده بودندی و عکس نگرفتندی دفعه ی دیگر